Regulamin

 1. Administratorem i właścicielem serwisu internetowego PokerZasady.eu jest firma WWE Limited. z siedzibą w Vincenti Buildings, 14/19 (Suite 848) Strait Street, Valetta, Malta.
 2. Serwis internetowy PokerZasady.eu to międzynarodowa strona udostępniająca swoim użytkownikom materiały edukacyjne i informacyjne w zakresie zasad i strategii gry w texas holdem i inne odmiany pokera.
 3. Każdy użytkownik serwisu PokerZasady.eu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownik serwisu internetowego PokerZasady.eu korzystający z serwisu internetowego oświadcza, że ukończył 18 lat.
 5. Korzy­sta­nie z Ser­wisu PokerZasady.eu pod­lega ogra­ni­cze­niom wyni­ka­ją­cym z prze­pi­sów prawa oraz zasad powszech­nie przyj­mo­wa­nych dla wszyst­kich użyt­kow­ni­ków Inter­netu. Korzy­sta­jąc z Ser­wisu użyt­kow­nik zobo­wią­zuje się do podej­mo­wa­nia dzia­łań zgod­nych z obo­wią­zu­ją­cym go pra­wem, zasa­dami współ­ży­cia spo­łecz­nego i dobrymi oby­cza­jami oraz prze­strze­ga­nia zakazu dostar­cza­nia tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym lub nieobyczajowym.
 6. Ser­wis PokerZasady.eu ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny. Ser­wis PokerZasady.eu nie jest orga­ni­za­to­rem i nie pośred­ni­czy w świad­cze­niu jakich­kol­wiek usług zwią­za­nych z orga­ni­za­cją gier loso­wych, gier hazar­do­wych bądź zakła­dów wza­jem­nych w sieci internet.
 7. Ser­wi­s PokerZasady.eu nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści pre­zen­to­wane w ser­wi­sach zewnętrz­nych, do któ­rych pro­wa­dzą odno­śniki zamiesz­czone na łamach PokerZasady.eu.
 8. W żadnym przypadku właściciel serwisu internetowego PokerZasady.eu  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody wynikające z korzystania z informacji zawartych na serwisie internetowym
 9. Serwis internetowy PokerZasady.eu stosuje się do odpowiednich przepisów prawa maltańskiego. Wszystkie wątpliwości rozstrzyga właściwy sąd maltański na mocy przepisów prawa obowiązujących na Malcie.
 10. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2010 i może być zmieniony w każdej chwili.
 11. Wszel­kie nie­pra­wi­dło­wo­ści dostrze­żone w związku z korzy­sta­niem z Ser­wisu mogą być zgła­szane na adres elek­tro­niczny: [email protected] lub na adres sie­dziby Wła­ści­ciela Ser­wisu PokerZasady.eu:
  WWE Limi­ted., Vin­centi Buil­dings, 14/19 (Suite 848) Strait Street, Valetta, Malta.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *